Om os og vores service

Det Kgl. Bibliotek yder en særlig service for ansatte i centraladministrationen. Det vil sige ministerier, departementer og styrelser samt råd og nævn.

Oversigtsbillede over interiør Den Sorte Diamant, København

Foto: Laura Stamer

Specialiseret service til ansatte i centraladministrationen 

Det Kgl. Bibliotek tilbyder ministerier, departementer, styrelser, direktorater, råd og nævn en specialiseret og professionel biblioteksservice.

Servicen er forbeholdt ansatte i de offentlige institutioner og er ikke betalingsbelagt. Dog skal der betales gebyr i forbindelse med erstatningssager. Du kan læse mere om erstatningssager i vores reglement.

Det er ikke muligt for andre end statens embedsmænd at låne og reservere materialer gennem servicen, men der er fri adgang til centraladministrativ læsesal, og alle kan dermed bruge samlingen på stedet og scanne uddrag til eget brug.

Kerneservices

Vores services har som mål at understøtte kvalitet og effektivitet i centraladministrationen ved at stille relevante materialer, målrettet service og specialviden til rådighed.  

Henvendelser besvares hurtigt, og servicen dækker alle fagområder, alle publicerede dokumenttyper og alle dele af landet. I åbningstiden kan du forvente at få svar indenfor en time.  

Som registreret bruger fra centraladministrationen har du fjernadgang til store mængder forskning og specialdatabaser.

Er der konkrete artikler eller e-bøger, du ikke har adgang til, så kan du bestille materialerne ved at skrive til os.

Du har også fjernadgang til særligt udvalgte databaser og tidsskrifter.

Henvendelser besvares af uddannede informationsspecialister, eventuelt med brug af fagspecialister. Samlingen og personalet er fysisk samlet i Den Sorte Diamant.

Vi afholder gerne biblioteksintroduktioner eller yder biblioteksfaglig rådgivning på myndighedernes adresser.

En af vores centrale opgaver er at indsamle, registrere og sikre permanent adgang til statslige digitale publikationer. Du kan finde digitale statslige publikationer, når du søger i bibliotekssystemet.

Når en publikation er oprettet i systemet, vil der være adgang til den, selv hvis myndigheden sletter eller flytter den til et andet sted på deres hjemmeside.

Det Kgl. Bibliotek tilbyder plads til fordybelse. På centraladministrativ læsesal i Den Sorte Diamant har du adgang til den fysiske samling.

Samlingen er opbygget, så den imødekommer centraladministrationens ønsker og behov. 

Der er direkte adgang til alle trykte materialer herunder lovsamlingen, de lovforberedende dokumenter fra 1849 og frem samt tilhørende håndbøger.

Tidsskriftssamlingen består primært af danske periodica inden for jura, forvaltning og administration.

Bogsamlingen har fokus på emner som forvaltning, jura, statsret, EU-ret, international ret, økonomi, offentlig ledelse samt generel og aktuel samfundsbeskrivende faglitteratur.

Læsesalens lyse lokaler og rolige omgivelser giver mulighed for koncentreret arbejde.

Udviklingshistorie

Socialministeriets bibliotek

Den nuværende biblioteksservice har rødder tilbage til 1924. På daværende tidspunkt var biblioteket tilknyttet Socialministeriet, og det blev oprettet i forbindelse med den kgl. resolution af 23. april, 1924 og omordningen af de danske ministeriers arbejdsområder. 8. juli 1940 blev biblioteket udvidet med arbejdsministeriets bibliotek.

Kernen i centraladministrationens biblioteker

I sin 7. betænkning, bilag 2, fra 1950 anbefalede Forvaltningskommissionen, at Social- og Arbejdsministeriets Bibliotek, som det største af de ministerielle biblioteker, blev kernen i en fællesordning af centraladministrationens biblioteker.

En administrativ samling

I 1961 blev en administrativ samling i Arbejds- og Socialministeriets Bibliotek under betegnelsen Det Administrative Bibliotek oprettet.

I årene 1965-67 blev der ført en lang række forhandlinger med rigsbibliotekaren og det daværende administrationsråd om centraladministrationens biblioteksbetjening. Diskussionen gik på, om hvert enkelt ministerium skulle have sit eget bibliotek, eller om man skulle oprette ét ministerielt centralbibliotek.

Et ministerielt bibliotek

Forhandlingerne endte med, at ca. halvdelen af ministerierne udtrykte tilfredshed med de foreliggende biblioteksforhold og betragtede Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek som deres naturlige hovedbibliotek. Det betød, at biblioteket i de følgende år ydede råd og vejledning til en lang række allerede eksisterende ministerielle biblioteker og fungerede som bibliotek for alle ministerier.

Lokaler på Slotsholmsgade

Biblioteket havde indtil 1967 haft til huse i Slotsholmsgade 10, men fik tilbudt lokaler i den nye ministerialbygning i Slotholmsgade 12.

I 1973 blev biblioteket anmodet om at formulere en bibliotekspolitik for ”De sociale styrelsers” bibliotek, der fra 1. januar 1974 fik sine egne bibliotekslokaler og bibliotekarer.

Det Administrative Bibliotek (DAB)

I 1976 blev det besluttet, at biblioteket skulle bevares som fælles bibliotek for hele centraladministrationen. Der blev i den forbindelse iværksat en undersøgelse af benyttelsen af biblioteket og behovet for en udbygget dokumentationstjeneste. Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek blev dermed per 1. januar 1979 til Det Administrative Bibliotek (forkortet DAB) og overført administrativt til Administrationsdepartementet. Beslutningen blev omtalt i Finansministeriets cirkulære af 31. januar 1979.

I 1989 blev biblioteket åbnet for offentligheden på særlige vilkår. Biblioteket skulle først og fremmest tilgodese centraladministrationens behov.

Selvstændig institution

Det Administrative Bibliotek blev overført fra Finansministeriet til Forskningsministeriet med Bek 651 af 1995 og efter en periode med uvished om bibliotekets fremtid fik Det Administrative bibliotek status som selvstændig institution fra 1. januar 1998 og virkede nu under egen kontrakt.

Ressortoverdragelser

Bibliotekets funktion og målgruppe er igennem årene overordnet forblevet den samme, men er blevet ressortoverdraget af flere omgange.

Se for eksempel “cirkulære 12 af 2004” hvor DAB er en institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, eller “cirkulære 66 af 2012” hvor DAB er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og senere under Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Servicen varetages af Det Kgl. Bibliotek

Siden januar 2017 viderefører Det Kgl. Bibliotek servicen, og den hører dermed under Kulturministeriet.